תחרות עיצוב חולצה "חומר מקומי"

הדג נחש מציגים: "חומר מקומי" בהופעה מיוחדת!

אורחים: שלום חנוך, ליאורה יצחק, פלד ו-MC שירי

מוצ"ש 28.1.17, 22:00

האנגר 11, יורדי הסירה 1, נמל תל אביב

כרטיסים בטלפון:9080* או באינטרנט

 לכבוד המופע החגיגי היינו שמחים לראות עיצובים שלכם בהשראת האלבום "חומר מקומי" – השתמשו בלוגו, בעטיפה, במילים מהשירים או קחו את זה לכל כיוון שנראה לכם! אחד מהמשתתפים יזכה בכרטיס כניסה זוגי חינם להופעה, ואולי גם העיצוב הנבחר יודפס על חולצה במהדורה מוגבלת!

מוזמנים להיעזר באחד מהקבצים הבאים (להורדה למחשב הקליקו על התמונה ואז לחצו על כפתור ימני בעכבר + שמור קובץ בשם)

%d7%98%d7%9e%d7%a4%d7%9c%d7%98-%d7%98%d7%99-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%98 %d7%a2%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%94-1 hadag_logo

את העיצובים ניתן לשלוח לעמוד הפייסבוק שלנו כאן או למייל ido@dicemarketing.co.il

שליחת העיצוב והשתתפות בתחרות מאשרת את קריאת ואישור התקנון הבא:

 

1. כללי התקנון;

1.1. תקנון זה בא להסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות בעמוד הפייסבוק הרשמי של להקת הדג נחש.
1.2. התחרות נערכת על-ידי הדג נחש (להלן "עורכת הפעילות" או "החברה") בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה (להלן "הפעילות").

2. תקופת הפעילות;

2.1. התחרות תחל ביום 13.12.2016. ועד ליום 29.12.2016 בשעה 17:00 (להלן "תקופת הפעילות").
2.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת התחרות ו/או לבטלה, מכל סיבה שהיא ובלבד שתודיע על סיומה המוקדם בדף הפייסבוק של הדג נחש.

3. כללי התחרות ותנאי ההשתתפות בה;

3.1. ההשתתפות בפעילות כפופה לתנאים כמפורט בתקנון זה בלבד.
3.2. הפעילות פתוחה לכל הגולשים אשר הצטרפו לעמוד הפייסבוק של החברה בתנאי שהם מעל גיל 13 (להלן "החברים").
3.3. החברים שמעוניינים להשתתף בפעילות מתבקשים לעצב חולצה ללהקת הדג נחש הכוללת אלמנטים שונים מהאלבום "חומר מקומי" ולוגו הלהקה.
3.4. צוות השופטים של החברה יבחר זוכה אחד עם סיום הפעילות על פי שיקולים קרייאטיבים. לאחר יצירת הקשר עם הזוכה דרך הודעה בפייסבוק או במייל הם יתבקשו לחזור למייל עם פרטים מלאים תוך שלושה ימים מיום הזכייה.
3.5. מובהר כי החברה אינה אחראית לפעילות התקינה של פייסבוק ולא תישא בכל אחריות לנזק, הפסד או אובדן, מכל סוג שהוא, הנובע בשימוש בפייסבוק, אשר ימנעו את השתתפותו ו/או זכייתו של המשתתף בפעילות.
3.6 החברה תהיה רשאית לעשות כל שימוש סביר בעיצוב הנבחר, כולל אך לא מוגבל ל: הדפסת העיצוב על חולצות ופריטי לבוש שונים ומכירתם ע"פ שיקול דעתם, פרסום ושימוש בעיצוב לצרכי קידום מכירות, הופעות ועוד על פי שיקוליהם וצרכיהם, פרסום העיצוב בעמוד הפייסבוק של הלהקה, באתר הרשמי, ובכל פלטפורמה עתידית אשר יראו לנכון בהמשך.

4. הפרס וכללי הזכייה בו;

4.1. רק אלו אשר ישלחו עיצוב ע"פ התנאים הנ"ל יהיו זכאים לזכות בפעילות לפי הקריטריונים שצוינו לעיל.
4.2. תוך כשלושה ימים מסיום הפעילות יפורסמו שמות הזוכים.
4.3 הפרס נבחר על ידי החברה ואין אפשרות להחליפו או לקבל זיכוי תמורתו.

5. ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי החברה ו/או ע"י עובדי חב' דייס מרקטינג.

6. פסילת זוכה/זוכים בתחרות;

6.1. עורכת הפעילות רשאית להחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, על פסילתו של משתתף/ת בתחרות אשר פעל/ה באופן שאינו ראוי ו/או בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או באופן שאיננו תואם את רוח הפעילות זה ו/או פעל באמצעים שאינם כשרים, והינה רשאית למנוע ממנו להשתתף בפעילות ו/או לפסול את זכייתו בה.
6.2. עורכת הפעילות רשאית להחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, על הסרת טקסט ו/או תמונה אשר ניסוחו בעל אופי פוגעני ו/או בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או באופן שאיננו תואם את רוח הפעילות ו/או עלול לפגוע בזכויות יוצרים ו/או עלול לפגוע בזכויות קניין רוחני ו/או עלול להוות הפרת חובת סודיות מכל סוג שהוא ו/או עלול להוות הפרה של הוראה הקבועה בהוראת כל דין. אין באי פסילת הטקסט משום קבלת כל אחריות שהיא ע"י עורכת הפעילות ו/או מי מעובדיה.
6.3. משתתף שנפסל על ידי עורכת הפעילות ו/או שאינו עומד בהוראות תקנון זה, יהיה פסול מלהשתתף בפעילות או לזכות בפרס, ולא תהא לו כל טענה או זכות לתביעה נגד עורכת הפעילות ו/או כנגד מי מטעמה בשל פסילתו או אי השתתפותו בפעילות.

7. הודעת זכייה בפעילות;

7.1. זכייתו של זוכה בפעילות עשויה להיות מסוקרת, לרבות לצורך קידום מכירות של האירוע ובהשתתפותו בפעילות מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום שמו ,תמונתו ולסיקור זכייתו, לרבות באינטרנט, רדיו ובעיתונות.

8. שונות;

8.1. הוראות התקנון גוברות על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר הפעילות.
8.2. עורכי הפעילות רשאים לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתם הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת, כל שינוי בתקנון יחייב מרגע פרסומו.
8.3. עורכי הפעילות ו/או מי מטעמם רשאית לפרסם ו/או להתיר לפרסום את פרטי הזיהוי של הזוכים בפרסים.
8.4. עורכי הפעילות ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בפעילות, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או באתר פייסבוק ו/או באתרי אינטרנט שונים בהם מוצגת התחרות, אשר ייגרמו מכל סיבה שהיא, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתה של עורכת התחרות ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות, למעט כאמור במפורש בתקנון זה. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות למשתתף כלשהו בפעילות, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת התחרות עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי עורכת הפעילות אינה ולא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו, לרבות למשתתף כלשהו בפעילות, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש בפעילות ו/או עקב הפעולות שתנקוט עורכת ההגרלה כאמור.
8.5. ההשתתפות בפעילות היא באחריותו הבלעדית של המשתתף. עורכי הפעילות לא יישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, לרבות נזק פיזי, נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן ועוגמת נפש, אשר נגרם ו/או ייגרם למשתתף ו/או לזוכה עקב ו/או בקשר עם השתתפותו בפעילות ו/או עם זכייתו ו/או בקשר עם הפרס.
8.6. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע למבצע ו/או לפירוש הוראות תקנון זה הינה בבתי המשפט בת"א-יפו.